Disclaimer

De website www.pluqcadeaulijsten.nl (hierna ook te noemen: “de Website”), is opgezet als informatieve site. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van de Website is het mogelijk dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

pluQ stelt alles in het werk om de website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Mede gezien de afhankelijkheid van externe partijen kunnen wij niet garanderen dat de Website te allen tijde toegankelijk is of naar behoren functioneert. pluQ vraagt uw begrip hiervoor en wij willen u erop wijzen dat wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enige directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de Website.

pluQ kan er niet voor instaan dat de informatie op de Website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

pluQ is (ook) niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de Website is verkregen. pluQ garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten/diensten gedane bewering. Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de lezer. pluQ geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.