Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing voor iedereen die gebruik maakt van de pluQ websites.

Als je gebruik maakt van de Dienstverlening van pluQ gelden de volgende Algemene voorwaarden.

1.Definities

In deze Algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

1. Algemene voorwaarden: deze Algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

2. Cadeaugever: zij die de Gebruiker van een online cadeaulijst van pluQ een cadeau wensen te geven via de persoonlijke online cadeaulijst van de Gebruiker

3. Gebruiker/maker cadeaulijst: zij die een persoonlijke online cadeaulijst bij pluQ hebben gemaakt

4. Cadeaulijst: een lijst waarop de gewenste cadeaus in elementen wordt opgesplitst en opgenomen. De Gebruiker/maker stelt zelf de Cadeaulijst samen. Cadeaugevers kunnen (delen van de) cadeaus cadeau doen door middel van het storten van een bijdrage. Het is uiteindelijk aan de Gebruiker zelf waar zij de bijdrage aan besteden.

5. Dienstverlening: de Dienstverlening die door pluQ wordt aangeboden door middel van de Website. De Dienstverlening bestaat onder meer uit het aanbieden en het faciliteren van online cadeaulijsten waarop Gebruikers/makers hun cadeaus als gewenst cadeau in een Cadeaulijst opnemen en de Cadeaugevers gevraagde cadeaus als cadeau geven.

6. Persoonlijke pagina: de pagina van het cadeaulijst gebruiker/maker die men zelf inricht en die geplaatst is op de Website van pluQ.

7. Website: de Website www.pluQ.nl en www.pluQ.be

8. pluQ: eenmanszaak handelend onder de naam Herisson en pluQ.nl, gevestigd te (1217NC) Hilversum, KvK nummer: 67303420.

Algemeen

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en alle andere eventuele rechtshandelingen tussen pluQ en de Gebruiker.

pluQ is te allen tijde gerechtigd deze Algemene voorwaarden aan te passen of aan te vullen.

Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of per e-mail tussen pluQ en de Gebruiker zijn overeengekomen.

Dienstverlening

pluQ biedt via de Website een platform waarop de Gebruikers een Persoonlijke pagina met Cadeaulijst kunnen maken en hun cadeaus kunnen (verdeeld in elementen) vragen en delen met potentiële cadeaugevers.

Cadeaugevers kiezen welk element(en) van de cadeaus zij cadeau willen geven en maken hun bijdrage over op de specifieke tussenrekening van pluQ. pluQ brengt 0,95 transactiekosten per transactie in rekening bij Cadeaugevers, als er betaald wordt met ideal of Bancontact. De transactiekosten voor het betalen met een creditcard zijn 5,2% van het gegeven bedrag. Gebruikers van de cadeaupagina hebben de mogelijkheid deze transactiekosten af te kopen voor een eenmalig bedrag van €92,75

pluQ vervult slechts een faciliterende rol en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor handelen of nalaten van een Gebruiker door middel van of in verband met de Website of anderszins. pluQ is niet verantwoordelijk voor de promotie van de Persoonlijke pagina van de Gebruiker.De Gebruiker kan zelf de Persoonlijke pagina onder de aandacht van hun potentiële Cadeaugevers brengen zodat bijdragen via de Website worden verkregen.

pluQ is te allen tijde gerechtigd (de inhoud van) haar Dienstverlening aan te passen en/of te beëindigen.

pluQ heeft de inhoud van de Website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle inhoudelijke informatie op de Website met betrekking tot de Advertenties, opdrachten, referenties en richtprijzen is echter afkomstig van de Gebruikers. Deze Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie.

pluQ biedt de door haar zelf geplaatste informatie op de Website, voor zover het toepasselijke recht zulks toestaat, aan op “as is” basis, met uitsluiting van eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) de uitsluiting van garanties ter zake van gerechtigheid tot (eigendom) rechten, voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk op eigendomsrechten of rechten van derden. Met name garandeert pluQ niet:– dat de informatie op de Website juist, volledig, geschikt, actueel en niet onrechtmatig is, waaronder mede verstaan de door Gebruikers opgegeven informatie;– dat de Website ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken, en dat eventuele gebreken zullen worden verholpen; en– dat derden niet de Website en/of de systemen van pluQ onrechtmatig zullen gebruiken.

pluQ is gerechtigd de Website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van de Website, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens pluQ ontstaat.

Cadeaugevers

De betaling wordt verricht via elektronische betaling via internet. pluQ aanvaardt geen contante betalingen.

Indien het huwelijk/feest onverhoopt geen doorgang vindt, is pluQ niet gehouden de bijdrage aan de Cadeaugevers terug te storten. De Cadeaugever dient indien gewenst hun bijdrage bij de Gebruiker terug te vragen. Het gestorte cadeaugeld wordt gestort naar de Gebruiker.

Voor een goede verwerking van de bijdrage dient de Cadeaugever bij storting hun naam en emailadres door te geven (deze vraag komt automatisch bij de betaling). Via de Website kunnen de Cadeaugevers een persoonlijk bericht aan de Gebruiker achterlaten.

Gebruik van de Dienst en verstrekking van informatie

De Gebruiker garandeert dat alle gegevens, waaronder mede maar niet beperkt tot naam, adresgegevens, e-mail gegevens, bankrekeningnummer en tenaamstelling van de rekening, die hij in het kader van de Dienst verstrekt volledig, juist en actueel zijn en dat hij de Dienst uitsluitend voor zichzelf zal gebruiken. Daarnaast garandeert de Gebruiker dat hij bevoegd is om gebruik te maken van de Diensten en dat hij zich ter zake van het verlenen van opdrachten, het geven van richtprijzen, aanbieden en uitvoeren van werkzaamheden zal houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Door het aanbieden van gegevens op de Website, waaronder mede maar niet beperkt tot Advertenties, opdrachten, referenties en richtprijzen geeft de Gebruiker toestemming deze gegevens op de Website te publiceren en garandeert tot het geven van die toestemming bevoegd te zijn. Gebruikers is er mee bekend dat de positionering van Advertenties en andere informatie op de Website afhankelijk is van een aantal factoren en dat daaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

De Gebruiker is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de op de Website gepubliceerde gegevens. Hij garandeert dat de inhoud van deze gegevens juist, actueel en betrouwbaar is en niet in strijd is met de geldende wet- en regelgeving en niet onrechtmatig is. Daarnaast garandeert hij dat hij met deze gegevens andere Gebruikers niet onheus bejegent, en dat hij de belangen en de goede naam van pluQ niet zal schaden.

De onderstaande gegevens mogen in ieder geval niet op de Website worden geplaatst: materiaal dat in strijd is met enige wet, regelgeving of deze Algemene voorwaarden; materiaal dat verwijst naar het verrichten van illegale diensten of diensten die op enige wijze schade kunnen veroorzaken aan eigendom van anderen; materiaal waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten of waarmee andere rechten van pluQ of derden worden geschonden; materiaal dat naar de mening van pluQ in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of oproept tot geweld of haat tegen een ander of anderen; materiaal waarin op enige wijze melding wordt gemaakt dan wel wordt verwezen naar een andere, met de Website concurrerende of vergelijkbare Website; een Advertentie of opdracht die ten doel heeft het (in)direct promoten van een onderneming; materiaal dat afkomstig is van een uitzendorganisatie.

pluQ behoudt zich het recht voor de door de Gebruiker opgegeven informatie te wijzigen en/of in te korten. pluQ behoudt zich tevens het recht voor – doch is daartoe niet verplicht – om Advertenties, opdrachten, referenties, richtprijzen en andere gegevens te weigeren of te verwijderen van de Website, bijvoorbeeld omdat deze onjuist of onbetrouwbaar zijn, in strijd zijn met de wet of onrechtmatig zijn jegens derden, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van de Gebruiker op schadevergoeding.

pluQ behoudt zich het recht voor om de Gebruiker uit te sluiten van elk (verder) gebruik van de Website, door onder meer zijn Account te blokkeren en/of te verwijderen, zonder verplicht te zijn om eventuele reeds geïnde vergoedingen terug te betalen, indien: de Gebruiker op enige wijze in strijd handelt met deze Algemene voorwaarden; de Gebruiker inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden; de Gebruiker in strijd handelt met toepasselijke wet- en regelgeving.

pluQ spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of enige vorm van onrechtmatig gebruik. pluQ legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

De Website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de Websites van derden. pluQ heeft geen zeggenschap over deze Websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan en/of het gevoerde beleid, waaronder het privacy beleid.

Privacy

pluQ verwerkt persoonsgegevens van Gebruikers ten behoeve van de uitvoering van de Diensten en aanverwante activiteiten en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Op deze verwerking van persoonsgegevens is de Privacy Verklaring van pluQ van toepassing.

Het gebruik van de (persoons-)gegevens die door middel van de Website door Gebruiker worden verkregen mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Het is niet toegestaan om deze gegevens te verwerken voor enig ander doel, waaronder begrepen – maar niet daartoe beperkt - iedere vorm van ongevraagde communicatie (spam). Het is evenmin toegestaan om persoonsgegevens (waaronder e-mail adressen) van Gebruikers te verzamelen voor welke reden dan ook.

Persoonlijke pagina

Om gebruik te kunnen maken van de Diensten van pluQ dient een Persoonlijke pagina te worden aangemaakt op de wijze zoals beschreven op de Website onder opgave van de gevraagde gegevens. Deze Persoonlijke pagina staat niet online en zal niet zichtbaar zijn voor overige Gebruikers.

Op het moment dat de Gebruiker ervoor kiest de Persoonlijke pagina online te plaatsen, is de Cadeaulijst zichtbaar en kunnen bijdragen worden gestort.

Een Persoonlijke pagina wordt pas aangemaakt wanneer pluQ de aanvraag tot het online plaatsen van een Persoonlijke pagina heeft aanvaard. Voor het online plaatsen wordt € 49,95 in rekening gebruikt, die bij het uitbetalen aan de Gebruiker in minder wordt gebracht op het gestorte geld.

pluQ is gerechtigd (het aanmaken van) een Persoonlijke pagina en/of opdracht, referentie, richtprijs of andere informatie door de Gebruiker te weigeren c.q. te verwijderen zonder vermelding van redenen.

Ten behoeve van de Persoonlijke pagina wordt een wachtwoord aan de Gebruiker verstrekt. Het wachtwoord is strikt persoonlijk en de Gebruiker is aansprakelijk voor ieder gebruik dat wordt gemaakt van zijn Persoonlijke pagina en vrijwaart pluQ voor iedere aanspraak van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik dat door middel van zijn Persoonlijke pagina van de Dienst is gemaakt.

pluQ is gerechtigd het wachtwoord aan te passen indien dit nodig is in het belang van het functioneren van de Dienst.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website behoren bij uitsluiting toe aan pluQ en/of haar licentiegevers met uitzondering van het materiaal dat door de Gebruiker is aangeleverd in verband met het plaatsen van Advertenties, opdrachten, referenties, richtprijzen of anderszins.

Het is de Gebruiker niet toegestaan de Website of enige inhoud daarvan, zonder schriftelijke toestemming van pluQ, op welke wijze dan ook aan derden ter beschikking te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden, of op welke wijze dan ook in een ander document of ander materiaal te verwerken. Dit houdt onder meer in dat het Gebruiker niet is toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van pluQ, een substantieel gedeelte van de inhoud van (een) databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële gedeelten van de inhoud van een databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.

De Gebruiker garandeert dat de door hem op de Website geplaatste informatie, waaronder begrepen Advertenties, opdrachten, referenties en richtprijzen, geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden. De Gebruiker vrijwaart pluQ volledig voor alle mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiend uit en/of verband houdende met het door hem geplaatste informatie op de Website, waaronder mede verstaan elke claim die gebaseerd is op de bewering dat de desbetreffende informatie inbreuk maakt op enige (intellectuele eigendoms-)rechten van derden.

Aansprakelijkheid PluQ

pluQ is alleen aansprakelijk voor directe schade ten gevolge van opzet of grove schuld aan de zijde van pluQ. Onder directe schade worden uitsluitend verstaan de kosten die de Gebruiker redelijkerwijze heeft moeten maken om de tekortkoming van pluQ te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van pluQ wel aan de overeenkomst beantwoordt, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.

pluQ is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers en/of andere derden waarvan pluQ gebruikt maakt.

De totale aansprakelijkheid van pluQ kan nimmer meer bedragen dan de totale bedongen vergoeding voor gebruikmaking van de Dienst voor het op het moment dat de tekortkoming zich voordoet lopende jaar althans de in rekening gebrachte kosten voor het online plaatsen van de Persoonlijke pagina, met een maximum van € 500,00 (vijfhonderd euro).

Iedere aansprakelijkheid van pluQ voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten. Meer in het bijzonder is pluQ niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de Gebruiker die is veroorzaakt door derden, die al dan niet gebruik maken van de Website en/of de Diensten.

Duur en beëindiging

Elke overeenkomst tussen pluQ en de Gebruiker wordt aangegaan voor bepaalde tijd namelijk tot uiterlijk 6 maanden na het geplande feest en 24 maanden na het aanmaken van de Persoonlijke pagina indien deze niet online is geplaatst, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Standaard blijft cadeaulijst 6 weken zichtbaar na het feest.

Geschillen

Indien de situatie zich voordoet dat enige bepaling van deze Algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige voorwaarden onverminderd van kracht blijven. pluQ zal in dat geval een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Op deze Algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Rotterdam.